Chính phủ vừa ban hành những qui định mới về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Trước đó, Bộ Tài chính ra một Thông tư qui định về phương thức xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.

Ngày 20 tháng mười vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 203/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2010 và thay thế Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003. Về cơ bản, Thông tư số 203 không có thay đổi lớn so với Quyết định số 206, Thông tư số 203 bổ sung các qui định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 và sửa đổi cho phù hợp do Luật Doanh nghiệp Nhà nước sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/7/2010. (Từ ngày 1/7/2010, mọi loại hình doanh nghiệp đều hoạt động theo Luật Doanh nghiệp). Thông tư 203 có một số điểm thay đổi cần lưu ý như sau:

(VNE) - Sau nhiều thông tin trái chiều, chiều 1/12 đại diện Chính phủ chính thức xác nhận sẽ ngừng chương trình hỗ trợ lãi suất ngắn hạn vào cuối năm nay, thay vì duy trì đến hết quý I/2010.