Ban Lãnh đạo TCT

BAN LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP – IN – BAO BÌ LIKSIN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY

 STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

NĂM SINH

SỐ ĐIỆN 
THOẠI NỘI BỘ

 EMAIL

1.

TRẦN NGỌC SƠN

Bí thư

1966

109

DĐ: 0913.654.597

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

  NGUYỄN NGỌC MINH THY

Phó Bí thư

1974

143

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

  LẠI THỊ NGỌC LAN

UV BTV, Chủnhiệm UBKT

1971

134

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

  TRẦN MẠNH HÀ

UV BTV

1973

138

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY

STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

NĂM SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI
NỘI BỘ

 EMAIL

1.

 

TRẦN NGỌC SƠN

Chủ tịch

1966

109

DĐ: 0913.654.597

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2.

TRỊNH XUÂN QUANG

Thành viên
chuyên trách HĐTV

 1966

 144

DĐ: 0918.151.300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LÊ QUANG BÌNH

Thành viên
chuyên trách HĐTV

1986

136

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

  NGUYỄN NGỌC MINH THY

Thành viên

1974

143

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, KIỂM SOÁT VIÊN TỔNG CÔNG TY

 STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

NĂM SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI
NỘI BỘ

 EMAIL

1.

  NGUYỄN NGỌC MINH THY

Tổng Giám đốc

1974

143

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

  ĐOÀN HỒNG MINH

Phó TGĐ

1971

120

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3.

TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG

Trưởng Ban
Kiểm soát;

Kiểm soát viên

 1973

 119

DĐ: 0907.349.666

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

NGUYỄN NGỌC HOÀN

Kiểm soát viên chuyên trách

1977

DĐ: 0909310177

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ghi chú: Số điện thoại công ty (028) 3751 2562 – sau đó vui lòng bấm số nội bộ cần liên lạc.