THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG : HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ TRUNG TÂM

 

Tên bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP-IN- BAO BÌ LIKSIN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN (Tổng Công ty Liksin)

Địa chỉ: 2 Số 159, đường Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3751 2562 – Fax: 08.3751 2561 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số thuế: 0301441600

Đề nghị thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ TRUNG TÂM

- Loại gói thầu:    Mua sắm hàng hóa
- Nội dung chính của gói thầu: cung cấp máy nén khí trục vít, có dầu và Hệ thống đường ống dẫn khí.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày

2. Tên dự án: Hệ thống máy nén khí trung tâm

3. Nguồn vốn: Vốn vay và vốn chủ sở hữu.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ TRUNG TÂM theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 giờ, ngày 13 tháng 06 năm 2017 đến trước 09:00 giờ, ngày 26 tháng 06 năm 2017.

7. Địa điểm phát hành HSYC: tại văn phòng Tổng Công ty Liksin

Địa chỉ: Số 159, đường Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3751 2562 – Fax: 08.3751 2561 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. Giá bán 01 bộ HSYC:  1.000.000đ

9. Bảo đảm dự thầu: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng) bằng séc hay thư bảo lãnh của ngân hàng được thành lập theo luật pháp Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu:    09 giờ 00, ngày 26 tháng 06 năm 2017 

11. Thời điểm mở thầu:       09 giờ 05, ngày 26 tháng 06 năm 2017 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2017
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu      
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)    

 

TỜ KHAI Y TẾ / LIKSIN HEALTH DECLARATION

THƯ GỬI BẠN HÀNG/ LETTER TO CUSTOMERS