THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm In, Bao bì mềm, Bao bì hộp giấy và Nhãn hàng cao cấp. Hiện nay, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm In, Bao bì mềm, Bao bì hộp giấy và Nhãn hàng cao cấp. Hiện nay, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

      Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm In, Bao bì mềm, Bao bì hộp giấy và Nhãn hàng cao cấp. Hiện nay, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

      Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm In, Bao bì mềm, Bao bì hộp giấy và Nhãn hàng cao cấp. Hiện nay, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau:

%AM, %01 %076 %2022 %07:%09

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

     Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV (Tổng Công ty Liksin) là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm In, Bao bì mềm, Bao bì hộp giấy và Nhãn hàng cao cấp. Hiện nay, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau: