THÔNG BÁO MỜI THẦU
May đồng phục cho lao động gián tiếp năm 2023

THÔNG BÁO MỜI THẦU
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA PHẾ LIỆU NĂM 2023-2024

CN Tổng công ty Liksin – XNBB An Khang Liksin
(Được áp dụng mua kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá)

- Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Liksin 6 tháng đầu năm 2023 

- Báo cáo tài chính Tổng công ty Liksin Quý II / 2023

THÔNG BÁO
V/v cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Các Công ty dịch vụ kiểm toán.

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA PHẾ LIỆU NĂM 2023-2024

CN Tổng công ty Liksin – XNBB An Khang Liksin
(Được áp dụng mua kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá)

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

- Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022

StartTrang trước12345678Trang sauEnd
Page 1 of 8