- Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

BÁO CÁO BIỂU 3-4-5 / 2018 

- Báo cáo Tài chính 2018 đã kiểm toán.

- Báo cáo Tài chính hợp nhất 2018 đã kiểm toán

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

    Căn cứ Quy chế bán thỏa thuận tài sản của Hội đồng Thanh lý Tài sản Tổng Công ty Liksin ban hành ngày 22/10/2018; Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao Bì Liksin – TNHH một thành viên (Tổng Công ty Liksin) có thông báo thanh lý tài sản bán đấu giá như sau:

  • Lô 1: Máy hiện bản – giá 364.100.000 đồng (chưa bao gồm 10%VAT)
  • Lô 2: Máy tạo màng – giá 360.050.000 đồng (chưa bao gồm 10% VAT)

- Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

- Báo cáo Tài chính 2017 đã kiểm toán.
- Công văn 259/Liksin-KT về kế hoạch tài chính và báo cáo công ty mẹ 2018.
- Thông báo kế hoạch tài chính 2018 của TCT Liksin đã được UBND duyệt.
- Báo cáo hợp nhất 2017

StartTrang trước1234Trang sauEnd
Page 1 of 4