THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA PHẾ LIỆU NĂM 2023-2024

CN Tổng công ty Liksin – XNBB An Khang Liksin
(Được áp dụng mua kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá)

- Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Liksin 6 tháng đầu năm 2023 

- Báo cáo tài chính Tổng công ty Liksin Quý II / 2023

THÔNG BÁO
V/v cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Các Công ty dịch vụ kiểm toán.

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA PHẾ LIỆU NĂM 2023-2024

CN Tổng công ty Liksin – XNBB An Khang Liksin
(Được áp dụng mua kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá)

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

- Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bên mời thầu Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên thông báo mời thầu:

Gói thầu: Xe nâng điện 3 tấn có gắn càng kẹp giấy cuộn

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bên mời thầu Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên thông báo mời thầu:

Gói thầu: Quạt hút-ống gió