- Báo cáo tài chính hợp nhất 2021

- Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2022

- Báo cáo hợp nhất 6 tháng năm 2021

THÔNG TIN BÁN LÔ MÀNG CO PVC 

  Ngày 01/06/2022, Chi nhánh Tổng Công ty LIKSIN - XNBB Liksin, địa chỉ : lô 20-22 đường số 1, KCN Tân Đức, Long An - cần bán lô màng co PVC, NSX: Wedus Korea.

%PM, %04 %398 %2022 %15:%05

Báo cáo tài chính Quý I / 2022

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

%PM, %31 %438 %2022 %16:%03

Báo cáo tài chính năm 2021

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

%PM, %11 %440 %2022 %16:%01

Thông tin bán lô màng co PVC

THÔNG TIN BÁN LÔ MÀNG CO PVC

   Chi nhánh Tổng Công ty LIKSIN - XNBB Liksin, địa chỉ : lô 20-22 đường số 1, KCN Tân Đức, Long An - cần bán lô màng co PVC, NSX: Wedus Korea.

THÔNG TIN BÁN TÀI SẢN THANH LÝ

   Căn cứ Biên bản số 44 ngày 09/11/2021 của HĐTV Tổng Công ty Liksin về thông qua chủ trương bán tài sản thanh lý qua hình thức bán thỏa thuận.

%AM, %08 %186 %2021 %10:%11

Báo cáo tài chính Quý III / 2021

- Báo cáo tài chính Quý III năm 2021

%PM, %09 %377 %2021 %15:%08

Báo cáo tài chính Quý II / 2021

- Báo cáo tài chính Quý II năm 2021