• Thống kê các cuộc họp của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty từ 01/01/2017 đến 31/11/2017.
  • Thống kê các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty từ 01/01/2017 đến 31/11/2017.
  • Thống kê các báo cáo của Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
  • Phụ lục VIII: Báo cáo thực trạng quan trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017
  • Biểu số 5 : Bảng kê thu nhập của người quản lý doanh nghiệp năm 2017

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG : HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ TRUNG TÂM

 

Tên bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP-IN- BAO BÌ LIKSIN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN (Tổng Công ty Liksin)

Địa chỉ: 2 Số 159, đường Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3751 2562 – Fax: 08.3751 2561 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số thuế: 0301441600