%AM, %15 %148 %2015 %09:%09

Báo cáo tài chính Quý II / 2015

- Bảng cân đối kế toán Quý II - 2015
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II - 2015
- Thuyết minh Báo cáo Tài chính Quý II - 2015
- Báo cáo giám sát của Liksin 6 tháng 2015