• Thống kê các cuộc họp của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty từ 01/01/2017 đến 31/11/2017.
  • Thống kê các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty từ 01/01/2017 đến 31/11/2017.
  • Thống kê các báo cáo của Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

- Báo cáo quyết toán Quý III - 2017

-Báo cáo Tài chính 6 tháng đần năm 2017

- Báo cáo Tài chính 2016 đã kiểm toán

- Báo cáo quyết toán Quý III - 2016

StartTrang trước12Trang sauEnd
Page 1 of 2