Tổng công ty Liksin: Thông báo mời thầu "Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại năm 2024"

 

Bên mời thầu (Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên) thông báo mời thầu:

 • Gói thầu: Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại năm 2024
 • Thời điểm mở thầu: 10:05 ngày 10/01/2024
 • Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 10/01/2024
 • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
 • Địa điểm nhận e-HSDT
 • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
 • Địa điểm phát hành e-HSMT
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường
 • Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
 • Số TBMT: IB2300386087