TỔNG CÔNG TY LIKSIN: THÔNG BÁO MỜI THẦU "TRẠM CÂN 80 TẤN"

Bên mời thầu (Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên) thông báo mời thầu: 

 • Gói thầu: Trạm cân 80 tấn
 • Số TBMT: IB2400059100
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
 • Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng
 • Địa điểm phát hành e-HSMT
 • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
 • Địa điểm nhận e-HSDT
 • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
 • Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 04/04/2024
 • Thời điểm mở thầu: 10:05 ngày 04/04/2024